Class 8 Mathematics Sankardev School Question and Answer Assam | Class 8 Mathematics Sankardev School  Suggestion | Class 8 Mathematics Sankardev School  Notes | Class 8 Mathematics Sankardev School  Solution | অষ্টম  শ্ৰেণী গণিত শংশকৰ দেৱ স্কুল । ভাৰতী গণিত পৰিচয় অষ্টম   শ্ৰেণী শংকৰ দেৱ স্কুল সমাধান ।  ভাৰতী গণিত পৰিচয় অষ্টম   শ্ৰেণী শংশকৰ দেৱ স্কুল সহায়িকা । Download Book PDF Free 

----------------------------------------

গণিত অষ্টম মানৰ বাবে 

অষ্টম মানৰ গণিত   (শংকৰদেৱ)

       Class 4 mathematics  Question & Answer

--------------------------------------------

 CONTENT 


অধ্যয়ঃ 1 পৰিমেয় সংখ্যা

অনুশীলনী-1 (A) 

অনুশীলনী-1 (B) 

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 2 এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ

অনুশীলনী-2 (A) 

অনুশীলনী-2 (B) 

অনুশীলনী-2(C)

অনুশীলনী-2 (D) 

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 3 বহুভুজৰ পৰিচয় আৰু চতুৰ্ভুজ

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 4 চতুৰ্ভুজ অংকন

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 5 তথ্যৰ প্ৰকাশ আৰু বিচাৰ

Download Book PDF


অধ্য়ায়ঃ 6 বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল 

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 7 ঘনসংখ্যা আৰু ঘনমূল

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 8 পৰিমাণৰ তুলনা

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 9 বীজগণিতীয় ৰাশি আৰু অভেদসমূহ

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 10 গোটা আকূতি

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 12 সূচক আৰু ঘাত

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 13 প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 14 উতপাদক বিশ্লেষণ

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 15 লেখৰ সৈতে পৰিচয় 

Download Book PDF


অধ্যায়ঃ 16 সংখ্যাৰ সৈতে খেল

Download Book PDF