Class 6 Mathematics Sankardev School Question and Answer Assam | Class 6 Mathematics Sankardev School  Suggestion | Class 6 Mathematics Sankardev School  Notes | Class 6 Mathematics Sankardev School  Solution | ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিত শংকৰ দেৱ স্কুল । ভাৰতী গণিত পৰিচয় ষষ্ঠ শ্ৰেণী শংকৰ দেৱ স্কুল সমাধান । ভাৰতী গণিত পৰিচয় ষষ্ঠ শ্ৰেণী শংশকৰ দেৱ স্কুল সহায়িকা । Download Book PDF Free 

---------------------------------------

গণিত  ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে 

ষষ্ঠ শ্ৰেণী ভাৰতী গণিত পৰিচয়  (শংকৰদেৱ)

Class 6 Mathematics Question & Answer (Sankardev)

-----------------------------------------

Class 6 Math's (Sankardev School)

CONTENT

অধ্যায়ঃ1 আমাৰ সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে জানো আহাঁ 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ2 পূৰ্ণ সংখ্যা

Download Book  PDF 

অধ্যায়ঃ 3 সংখ্যাৰ সৈতে খেলা 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ4 সৰল জ্যামিতিক চিত্ৰৰ ধাৰণা 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ5 প্ৰাথমিক আকৃতিৰ বিচাৰ 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 6 অখণ্ড সংখ্যা 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 7 ভগ্নাংশ 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 8 দশমিক 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 9 তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিচাৰ

Download Book  PDF 

অধ্যায়ঃ 10 জোখ-মাখ 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 11 বীজগণিত 

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 12 অনুপাত আৰু সমানুপাত

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 13 সমমিতি

Download Book  PDF

অধ্যায়ঃ 14 ঐকিক প্ৰণালী 

Download Book  PDFPost ID : DABP006153