बाथै थान्दै 


BATHOU THANDWI

A holy book of Bathou Religion, Published by Dularai Bathou Gouthum, H.Q.- Guwahati, Bathouphuri (Assam).

दिहुनगिबि जानुवारी, 2006 इं :

दिहुनगानै जानुवारी, 2014 इं दिहुनगाथाम अक्टबर, 2017 इं

दिहुनगाबै : अक्टबर, 2019 इं

दिहुनगाबा: जानुवारि, 2020 इं

दिहुनगाड': जानुवारि, 2021 इं

© : दुलाराइ बाथौ गौथुम

बेसेन: ₹300/

टाइप सेटिं आरो सेबखांसालि

रयेल ग्राफिक्स पइन्ट, गरेस्वर, बाक्सा

पुस्तक में कुछ तथ्य 

Post ID : DABP003247