Thank You God

 ধন্যবাদ ঈশ্বৰ

Thank you

For the world so sweet

Thank you

For the food we eat

ধন্যবাদ

পৃথিৱীৰ বাবে ইমান মিঠা

ধন্যবাদ

আমি খোৱা খাদ্যৰ বাবে

Thank You

For the birds that sing,

                                                                                Thank You, God,

                                                                                For everything.

ধন্যবাদ

গান গোৱা চৰাইবোৰৰ বাবে,

ধন্যবাদ, ঈশ্বৰ,

সকলোবোৰৰ বাবে।