Search This Blog

Class 7 Maths | Sankardev School Maths solitun | Class 7 General Maths Question And Answer Saankardev School | Sankardev School Class 7 Maths Solution | Class 7 General Maths Notes Sankardev School | Sankardev School Class 7 Maths | Class 7 Maths Answer | How to Download Class 7 Maths Books PDF | Class 7 Maths Old Question Paper Sankardev School | সপ্তম মানৰ গণিত প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ শংকৰদেৱ স্কুল । ভাৰতী গণিতৰ সহায়িকা শংকৰদেৱ স্কুল ।

Class 7 General Maths Question And Answer Saankardev School | Sankardev School Class 7 Maths Solution | Class 7 General Maths Notes Sankardev School | Sankardev School Class 7 Maths | Class 7 Maths Answer | How to Download Class 7 Maths Books PDF | Class 7 Maths Old Question Paper Sankardev School | সপ্তম মানৰ গণিত প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ শংকৰদেৱ স্কুল । ভাৰতী গণিতৰ সহায়িকা শংকৰদেৱ স্কুল ।   

--------------------------------------------

ভাৰতী গণিত সপ্তম মানৰ 

ভাৰতী গণিত প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ (শংকৰদেৱ স্কুল)

Class 7 Maths Sankardev School

-----------------------------------------------

Class 7 Maths Sankardev School


 সূচীপত্ৰ 


অধ্যায়ঃ 1 অখণ্ড সংখ্যা


অধ্যায়ঃ 2 ভগ্নাংশ আৰু দশমিক


অধ্যায়ঃ 3 তথ্য প্ৰকাশ আৰু বিচাৰ 


অধ্যায়ঃ 4 সৰল সমীকৰণ


অধ্য়ায়ঃ 5 ৰেখা আৰু কোণ


অধ্য়ায়ঃ 6 ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম


অধ্যায়ঃ 7 ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা


অধ্য়ায়ঃ 8 পৰিমাণৰ তুলনা


অধ্য়ায়ঃ 9 পৰিমেয় সংখ্য়া


অধ্যায়ঃ 10 ত্ৰিভুজ অংকন


অধ্যাযঃ 11 পৰিমিতি


অধ্য়ায়ঃ 12 বীজগমিতীয় ৰাশি


অধ্য়ায়ঃ 13 সূচক আৰু ঘাত 


অধ্য়ায়ঃ 14 সমমিতি


অধ্য়ায়ঃ 15 সমতলীয়া চিত্ৰ আৰু গোটা আকৃতি

5 comments:

Write your Comment