Class 5 Science Questions Answer Shankardev School | Sankardev School Class 5 Science Notes | Class 5 Science Question Answer Sankardev School Answer | ভাৰতী বিজ্ঞান পৰিচয় পঞ্চম মান শ্ৰেণীৰ উত্তৰ | পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ উত্তৰ |


------------------------------------------

Class 5 Science Answer

ভাৰতী বিজ্ঞান পৰিচয়

পঞ্চম মানৰ বিজ্ঞান

-----------------------------------------


  CONTENT  


১। পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্য় আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ

Free Online Exam 

Short Question 

MCQs Answer


২। সংক্ৰামক ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ 

Free Online Exam

Short Question

MCQs Answer৩। প্ৰাথমিক চিকিৎসা

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer৪। উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশ আৰু কাৰ্য 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer৫। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer৬। আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন তন্ত্ৰ 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer৭। বিভিন্ন পৰিবেশৰ প্ৰণী 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer৮। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ

Free Online Exam

MCQs Answer৯। পানীৰ চাপ 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer১০। বায়ুৰ ধৰ্ম 

Free Online Exam

Short Question 

MCQs Answer


১১। প্ৰয়োগশালাত বিভিন্নৰ অনুশীলন (ব্যৱহাৰিক পাঠ)

Free Online Exam