Class 7 Social Science Question And Answer Sankardev School 

Class 7 Social Science Solution Sankardev School 

How to Download Class 7 Social Science Books PDF Free  

সপ্তম মানৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ শংকৰদেৱ স্কুল ।


------------------------------------------------

ভাৰতী সমাজ বিজ্ঞান সপ্তম মানৰ বাবে (শংকৰদেৱ)

সপ্তম মান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ

Class 7 Social Science Question & Answer Sankardev School

-------------------------------------------------

Class 7 Social Science Sankardev School

 সূচীপত্ৰ 


১. ভূ-পৃষ্ঠৰ সময় গণনা (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer

MCQ's Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

২. পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam 

Short Question and Answer

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৩. পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৪. আমাৰ পৰিৱেশ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৫. সম্পদ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam 

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৬. অসমৰ সম্পদ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam  

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৭. পুৰণি অসমৰ সমাজ আৰু অৰ্থনীতি (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৮. ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ–পূৰ্বাঞ্চল (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

৯. ভাৰতৰ জলবায়ু (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১০. ভাৰতৰ কৃষি (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১১. মৌৰ্যৰ পৰৱৰ্তী যুগৰ ভাৰতবৰ্ষ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১২. গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৩. মোগল ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৪. ভাৰতবৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ মোগলসকলৰ অৱদান (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৫. ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিতৰণ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৬. অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ) 

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৭. গণতন্ত্ৰ, নাগৰিক আৰু নাগৰিকত্ব (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৮. নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

১৯. গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যম (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

২০. প্ৰান্তীয় গোট আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

২১. শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা আৰু সমমূল্য (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

২২. আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

২৩. পৰিকল্পনা, বাজেট আৰু উন্নয়ন (প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)

Click Here Online Exam

Short Question and Answer 

MCQs Answer

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 

Post Id: DABP001248