Class 7 General Science Question Answer 2020 Assam | Class Vii Class 7 General Science | সপ্তম শ্ৰেণী সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ উত্তৰ | Class 7 Assam Board | SEBA Answer

Class 7 General Science  

Class 7 Science  Question Answer 

Class 7 Science Solution 

Science  School Books Answer Assam 

Science  Question Answer Assam 


 সূচীপ্ৰত্ৰ  

 Class 7 General Science   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

অধ্যায় ১ - উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ২ - প্ৰাণীৰ পৰিপুষ্টি 

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্য়ায় ৩ - আঁহৰ পৰা কাপোৰলৈ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায়  ৪ - তাপ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ৫ - অম্ল, ক্ষাৰক আৰু লৱণ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ৬ - ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱতন

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ৭ - বতৰ, জলবায়ুৰ সৈতে প্ৰাণীৰ অভিযোজন

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ৮ - বতাহ, ধুমুহা আৰু ঘূণিবতাহ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ৯ - মাটি

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১০ - জীৱৰ শ্বাস-প্ৰশ্বা

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১১ - প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১২ - উদ্ভিদৰ প্ৰজনন

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৩ - গতি আৰু সময় 

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৪ - বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ ক্ৰিয়া 

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৫ - পোহৰ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৬ - পানীঃ এক অমূল্য সম্পদ

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৭ - অৰণ্যঃ আমাৰ জীৱন ৰেখা

Download Book PDF

Online Exam Click Here


অধ্যায় ১৮ - বৰ্জিত পানীৰ কথা

Download Book PDF

Online Exam Click HereTechnology